2. GRUP TÜM HECELER İÇİN KÜP ÇALIŞMASI

Emeğe saygı ve kanala destek için YouTube kanalımıza abone olmayı ya da sitemizdeki reklamlardan bir tanesine tıklamayı unutmayın.

Bu etkinlikte 2. grup ve öncesinde yer alan tüm seslerle oluşturulabilen hecelerin tamamı yer almaktadır. iki versiyonla birlikte verildi sıkıntılı hece 1. versiyonda bulunmamaktadır. bununla beraber istediğiniz şekilde değişiklik yapılabilmesi için word halinde de ekleme yaptım. bu çalışma ile oluşturulabilecek heceler,

el, le, lel,

al, la, lal,

ek, ak, ke, ka, kek, kak, kel, kal, lek, lak,

il, ik, li, ki, lil, kik, lik, kil,

en, an, in, ne, na, ni, nen, nan, nin, nel, nal, nil, len, lan, lin, nek, nak, nik, ken, kan, kin,

ol, ok, on, lo, ko, no, lol, lok, lon, kol, kok, kon, nol, nok, non,

em, am, im, om, me, ma, mi, mo, lem, lam, lim, lom, kem, kam, kim, kom,

nem, nam, nim, nom, mem, mam, mim, mom, mel, mal, mil, mol, mek, mak,

mik, mok, men, man, min, mon,

ul, uk, un, um, lu, ku, nu, mu, lul, luk, lun, lum, kul, kuk, kun, kum, nul, nuk,

nun, num, mul, muk, mun, mum,

et, at, it, ot, ut, te, ta, ti, to, tu, let, lat, lit, lot, lut, ket, kat, kit, kot, kut, net, nat,

nit, not, nut, met, mat, mit, mot, mut, tet, tat, tit, tot, tut, tel, tal, til, tol, tul,

tek, tak, tik, tok, tuk, ten, tan, tin, ton, tun, tem, tam, tim, tom, tum,

ül, ük, ün, üm, üt, lü, kü, nü, mü, tü, lül, kül, nül, mül, tül, lük, kük, nük,

mük, tük, lün, kün, nün, mün, tün, lüm, küm, nüm, müm, tüm, lüt, küt, nüt, müt, tüt,

ey, ay, iy, oy, uy, üy, ye, ya, yi, yo, yu, yü, ley, lay, liy, loy, luy, lüy, key, kay, kiy,

koy, kuy, küy, kiy, ney, nay, niy, noy, nuy, nüy, mey, may, miy, moy, muy, müy,

tey, tay, tiy, toy, tuy, tüy, yey, yay, yiy, yoy, yuy, yüy, yel, yal, yil, yol, yul, yül,

yek, yak, yik, yok, yuk, yük, yen, yan, yin, yon, yun, yün, yem, yam, yim,

yom, yum, yüm, yet, yat, yit, yot, yut, yüt,

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir